Vedtægter

 • 1 Navn

Foreningens navn er Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende,

Aarhus. I daglig tale benævnt PSM.

 

 • 2 Hjemsted

Foreningens hjemsted er Aarhus Universitet, Universitetsparken

bygning 1161, 8000 Aarhus C.

 

 • 3 Kontingent

Medlemsskab af PSM er gratis, men kræver en aktiv tilmelding, hvis udformning fastsættes på

den årlige generalforsamling.

 

 • 4 Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til psykiatriske lidelser og det

psykiatriske speciale blandt medicinstuderende i Aarhus, samt forbedre de prægraduate

uddannelsesmuligheder herfor.

 

 • 5 Arbejdsområder

Stk. 1. Foreningens formål søges opfyldt primært gennem arrangering af foredrag med fokus på sindslidelser og/eller det psykiatriske speciale.

Arrangementer annonceres på relevante medier.

Stk. 2. Foreningens drift varetages af bestyrelsen der afholder møde med relevante intervaller. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum 4 medlemmer er til

stede. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme

udslagsgivende.

Stk. 3. En enig bestyrelse kan beslutte at aflyse et bestyrelsesmøde, såfremt dette skønnes

overflødigt.

 

 • 6 Medlemmer

Som medlemmer optages medicinstuderende ved Aarhus Universitet. Kun fremmødte, der har

været medlemmer i minimum tre måneder, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til formanden eller næstformanden.

 • 7. Valg til bestyrelsen

Stk. 1. Ethvert medlem af foreningen kan lade sig opstille til bestyrelsesvalget. For at opstille til bestyrelsen, skal man være til stede på generalforsamlingen eller have afleveret skriftlig

fuldmagt vedrørende opstilling.

Stk. 2. Bestyrelsen består af højest 7 medlemmer og indtil 2 suppleanter som vælges for 1 år.

Stk. 3. Er der flere end 7 kandidater på valg til bestyrelsen holdes der valg hvor hvert fremmødt medlem har 2 stemmer. Begærer et medlem det, foretages valget anonymt.

Stk. 4. Alle kandidater er sideordnet opstillet. Der kan ikke indgås valgforbund.

Stk. 5. Blandt ikke-valgte kandidater er den, der har fået flest stemmer 1. suppleant og den der

har fået næstflest stemmer, 2. suppleant. Er der 7 eller færre kandidater, er de alle at betragte

som valgt til bestyrelsen.

 

Stk. 7a. Bestyrelsen konstitueres på førstkommende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Blandt bestyrelsens medlemmer fordeles posterne:

 • Formand, der har ansvaret for i at koordinere foreningens aktiviteter i samråd med næstformanden, samt være foreningens ansigt udadtil.
 • Næstformand, der assisterer formanden i koordinering af foreningens aktiviteter, er ansvarlig for at medlemslisten holdes opdateret og som træder til hvis formanden vælger at trække sig.
 • Kasserer, der varetager foreningens økonomi.
 • Desuden fordeles andre ansvarsopgaver, eksempelvis PR, stud.med.sams, hjemmeside, kageansvarlig etc. efterhånden som de bliver relevante. Disse kan reallokeres uden varsel eller annoncering til medlemmer.

Stk. 7b. Hvert bestyrelsesmedlem må kun bestride een post, medmindre bestyrelsen tæller færre end 7 medlemmer. Formands-, næstformands- og kassererposterne er gensidigt eksklusive, således at de altid skal bestrides af 3 forskellige personer.

Stk. 7c. En enig bestyrelse kan vælge at rekonstituere sig selv, således at ansvarsposterne

fordeles på ny. Dette skal meddeles skriftligt til alle medlemmer senest 7 dage efter

beslutningen er taget.

Stk. 8. Bestyrelsen tegner foreningens profil udadtil og repræsenterer foreningen mellem

møderne efter retningslinjer udstukket på disse. Bestyrelsen er koordinerende organ såvel

indadtil som udadtil.

Stk. 9. Bestyrelsesvalget gælder indtil næste ordinære generalforsamling, medmindre stk. 10a-c er trådt i kraft, eller at en ekstraordinært indkaldt generalforsamling har nyvalg på

dagsordenen.

Stk. 10a. I tilfælde hvor bestyrelsen tæller 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 eller 2 suppleanter skal bestyrelsen optage den 1. suppleanten for at nå 7 bestyrelsesmedlemmer. 2. suppleanten er herefter at betragte som 1. suppleant i alle henseender. Der udpeges ikke en ny 2. suppleant.

Stk. 10b. I tilfælde hvor bestyrelsen tæller 5 eller færre bestyrelsesmedlemmer og 1 eller 2 suppleanter skal alle suppleanter optages i bestyrelsen. Får bestyrelsen ikke en størrelse på 7

bestyrelsesmedlemmer, træder stk. 10c i kraft. Der udpeges ikke nye suppleanter.

Stk. 10c. I tilfælde hvor bestyrelsen tæller 6 eller færre bestyrelsesmedlemmer og ingen suppleanter, kan en enig bestyrelse vælge at optage bestyrelsesmedlemmer fra medlemskredsen. Dette skal annonceres på relevante medier 7 dage inden tiltrædelse. Nedlægger et medlem veto ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, kan det opstillede medlem ikke indgå i bestyrelsen i det aktuelle foreningsår, medmindre en ekstraordinært indkaldt generalforsamling har nyvalg på dagsordenen.

Stk. 10d. I tilfælde hvor bestyrelsen optager et nyt bestyrelsesmedlem i overensstemmelse med stk. 10a-b, kan bestyrelsen vælge at allokere en bestyrelsespost (beskrevet i stk. 7a) fra et medlem med to poster til det nye medlem. Dette skal annonceres til alle medlemmer skriftligt inden 7 dage efter tiltrædelse. Optages et nyt bestyrelsesmedlem i overensstemmelse med stk. 10c, skal allokering af en evt. bestyrelsespost være aftalt på forhånd og annonceres til alle medlemmer i forbindelse med varsling om optagelse af et bestyrelsesmedlem direkte fra medlemskredsen.

Stk. 10e. I tilfælde hvor et medlem af bestyrelsen vælger at trække sig, skal han/hun annoncere dette til resten af bestyrelsen med 3 ugers varsel. Evt. poster skal overdrages til andre bestyrelsesmedlemmer i form af en reallokering som beskrevet i stk. 7b. I tilfælde hvor formanden vælger at trække sig, overtager den siddende næstformand dennes post, og der udpeges en ny næstformand blandt den siddende bestyrelse. I dette tilfælde beholder den nye næstformand sin tidligere ansvarspost.

Stk. 10f. Vurderer resten af bestyrelsen at et bestyrelsesmedlem er inaktivt, eller hvis aktiviteter er til skade for foreningens arbejde eller omdømme, kan den resterende del af bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet med 7 dages skriftlig varsel til det omtalte medlem. Dette skal annonceres skriftligt til medlemmerne senest 7 dage efter effektiv terminering.

Stk. 11. Foreningen tegnes økonomisk af formanden og næstformanden samt to andre

bestyrelsesmedlemmer, som ikke må være kassereren.

 

 • 8. Generalforsamlingen: afholdelse og indkaldelse

Stk. 1. Generalforsamlingen afholdes i hvert års november måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel via relevante medier.

Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassererens beretning.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen.
 7. Eventuelt

 

Stk. 3. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og

offentliggøres af bestyrelsen på hjemmesiden senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Regnskabsåret går fra den 1. november til den 31. oktober.

 

 • 9. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller når 1⁄4 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig krav herom overfor bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Indkaldelse sker som til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages og højest en

måneds varsel senest 14 dage efter modtagelse af begæring.

 

 • 10. Generalforsamlingens myndighed

Stk. 1. Samtlige aktiviteter i foreningen er underkastet generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er indkaldt i overensstemmelse med

vedtægternes §8 eller §9.

Stk. 3. Afgørelser træffes ved simpelt flertal, hvor ethvert fremmødt medlem med minimum tre måneders anciennitet har een stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

 • 12. Referater

Referater af afholdte generalforsamlinger og møder opbevares af bestyrelsens medlemer i digital form. Disse udleveres til medlemmer eller foreningens samarbejdspartnere ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

 

 • 13. Vedtægtsændringer

Ændringer af foreningens vedtægter kræver 2/3 flertal blandt deltagerne i den ordinære generalforsamling eller simpelt flertal ved en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling i forlængelse af hinanden. I øvrigt behandles vedtægtsændringer som andre forslag til generalforsamlingen.

 

 • 14 Opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kræver vedtagelse med 3/4 flertal ved en ordinær generalforsamling samt simpelt flertal ved en ekstraordinær generalforsamling, hvortil der tidligst indkaldes en uge og senest en måned efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling. I indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal formålet klart fremgå.

Stk. 2. Anvendelse af eventuelle midler fra foreningen skal vedtages på begge de opløsende

generalforsamlinger.